ΤΟ ΕΡΓΟ

Δημιουργία Επόμενης Γενιάς Ψηφιακών και Υπεύθυνων Επιχειρηματιών

Γενική ιδέα του έργου

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να επιτύχει στην υλοποίηση και στην επέκταση της ανοιχτής καινοτομίας ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της κοινωνικοοικονομικής της ανάπτυξης, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν ανεξάρτητους και δημιουργικούς επιχειρηματίες κατανοώντας τις διεπιστημονικές και πολύ-επιστημονικές προκλήσεις του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλουν στην ανοιχτή καινοτομία σε πραγματική σύγκλιση με την τεχνολογική ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Η επιτυχία της ΕΕ στον παγκόσμιο ανταγωνισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της οικονομίας να παράγει καινοτόμες επιχειρήσεις με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό που μπορεί να δώσει κίνητρα στους φορείς του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου και ενός ενοποιημένου επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ απαιτεί μια βασική κινητήρια δύναμη ανοιχτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να μειωθεί η ανισότητα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Η επίτευξη μιας ενδυναμωμένης κοινωνίας που συν-δημιουργεί μαζί με την αγορά θα προσφέρει ένα καταλληλότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη, καθώς η κοινωνία είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης.

Δεύτερον, η κοινωνία, η οποία επηρεάζεται από σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες και οικολογική καινοτομία, ωθεί τους παράγοντες (και αντιστρόφως) για πιο καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πιο αποδοτικοί από πλευράς πόρων και περιβαλλοντικά βιώσιμοι. Αυτή η μετατόπιση όχι μόνο διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της καινοτομίας και της γνώσης για την εξεύρεση μοναδικών λύσεων για την ανάπτυξη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον της Πεντάκτινης  Έλικας (που αποτελείται από πανεπιστήμια, βιομηχανία, κράτος, κοινωνία, περιβάλλον), όπου η ψηφιακή και η υπεύθυνη (κοινωνική και περιβαλλοντική) επιχειρηματικότητα (DREP) πρέπει να αποτελέσει κινητήριο μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Ένας τρόπος για την επίτευξη μιας λειτουργικής πεντάκτινης έλικας για την προώθηση του DREP, είναι μέσω της συν-δημιουργίας. Ο Chesbrough (2013) υποστήριξε ότι η συν δημιουργία  είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ανοιχτών πρακτικών καινοτομίας στη σημερινή κοινωνία. Για παράδειγμα, μέσω της συν δημιουργίας, ο ακαδημαϊκός κόσμος μπορεί να αποκτήσει χρήσιμη συμβολή από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, γεγονός που θα οδηγήσει τελικά σε ένα περισσότερο προσανατολισμένο στην αγορά πρόγραμμα σπουδών και σε καλύτερα προετοιμασμένους αποφοίτους ικανούς να εφαρμόσουν υπεύθυνη επιχειρηματικότητα (Chesbrough 2010, Chesbrough 2011). Πιο πρόσφατα, ο Καραγιάννης (2015) εισήγαγε την έννοια της στοχευμένης ανοιχτής καινοτομίας υποστηρίζοντας ότι η ανοιχτή καινοτομία θα πρέπει να είναι στρατηγικά εστιασμένη και προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες των ενδιαφερομένων και έτσι τα πανεπιστήμια να βελτιώσουν αναλόγως τα προγράμματα σπουδών τους. Ως εκ τούτου, η ανοιχτή καινοτομία και η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών κύκλων και ενδιαφερομένων φορέων θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα του ακαδημαϊκού κύκλου να παράγει προγράμματα σπουδών περισσότερο προσανατολισμένα στην αγορά, τα οποία θα οδηγήσουν σε αποφοίτους ικανούς να είναι ηγέτες επόμενης γενιάς στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Για το σκοπό αυτό, το DIGI-GRENT ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, διακρατικού πλαισίου που θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ώστε να παράγουν προγράμματα σπουδών DREP περισσότερο στοχευμένα, περιορίζοντας τα εμπόδια στον τομέα αυτό. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επενδυτές, ενώσεις βιομηχανίας / εργαζόμενους, start ups και εταίρους κοινωνικής ανάπτυξης (και συνδεδεμένους εταίρους) από διαφορετικούς τομείς οι οποίοι θα συν-δημιουργήσουν το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα σπουδών DREP και θα το εφαρμόσουν πιλοτικά μέσω ενός περιβάλλοντος εικονικής μάθησης (VLE). Αυτό το αποτέλεσμα σχετίζεται άμεσα με τη συνεργασία πεντάκτινης έλικας-ακαδημαϊκής κοινότητας για την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με το DREP και μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στον τομέα αυτό, οδηγώντας σε πιο προετοιμασμένους αποφοίτους έτοιμους για την αγορά των start up. To DIGI-GRENT είναι εναρμονισμένο με τα πρόσφατα σχέδια της ΕΕ για την προώθηση βελτιωμένων και αποδοτικών επιχειρήσεων μέχρι το 2050 και είναι επίσης συναφής με τους στόχους της ΕΕ για την Ε & Α, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή. Αυτό καθιστά το DIGI-GRENT άμεσα σχετικό με τους τρέχοντες στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών. Επιπλέον, το DIGI-GRENT ευθυγραμμίζεται με τους στόχους των στρατηγικών συμπράξεων για τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την προώθηση της καινοτομίας και των βέλτιστων πρακτικών με τον Βασικό Στόχο Εκπαίδευσης και με την Ατζέντα Εκσυγχρονισμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΕΕ. Ομοίως, το DIGI-GRENT ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ET2020) ενισχύοντας τη δια βίου μάθηση, βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων και προωθώντας τη δημιουργική σκέψη για το DREP. Οι ακόλουθες εκθέσεις και προσπάθειες είναι οι βασικές βάσεις του DIGI-GRENT: Έκθεση CEDEFOP για την Προώθηση των Περιβαλλοντικών Ικανοτήτων (2016); Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες ψηφιακού επιχειρηματικού πνεύματος για νέους επιχειρηματίες (2015); Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής της ΕΕ για το 2035 για τη βιώσιμη οικονομία (2015); Έκθεση πλατφόρμας EPALE της ΕΕ για τις δεξιότητες βιώσιμων επιχειρήσεων (2017); Ευρωπαϊκές Επιτροπές Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη (Απασχόληση και Κοινωνική Απόδοση) (2016); Έκθεση WEF σχετικά με τις μεταπτυχιακές δεξιότητες για τις επιχειρήσεις (2016).

Αποτελέσματα του έργου

ΠΑ1 – Πρόγραμμα σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP)

ΠΑ2 – Εργαλειοθήκη ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) για τη διαχείριση της συνθετικής δημιουργίας πενταπλών ελίκων σε έναν τρόπο ανοιχτής καινοτομίας

ΠΑ3 – πλατφόρμα συν-δημιουργίας ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και περιβάλλον εικονικής μάθησης μέσω ανοικτής καινοτομίας και συνδημιουργίας

ΠΑ4 – Διακρατικές συναντήσεις με σκοπό την εκπαίδευση στην αποτύπωση μιας επιχειρηματικής ιδέας (TCCP) για την δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και Εκπαίδευση από ομότιμους.

* Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση για αποτελεσματική ανάπτυξη του προϊόντος και ανοιχτό πλαίσιο καινοτομίας και συν-δημιουργίας

* Εικόνα έργου και δημοσιότητα

E1 – Πρώτη Επιμορφωτική και Ενημερωτική εκδήλωση σε συνδυασμό με την πρώτη εκδήλωση κοινής κατάρτισης / κινητικότητας προσωπικού (TCCP) για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και εκπαίδευσης από ομότιμους

E2 – Δεύτερη Επιμορφωτική και Ενημερωτική εκδήλωση σε συνδυασμό με την δεύτερη εκδήλωση κοινής κατάρτισης / κινητικότητας προσωπικού (TCCP) για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και εκπαίδευσης από ομότιμους

E3 – Τρίτη  Επιμορφωτική και Ενημερωτική εκδήλωση σε συνδυασμό με την τρίτη εκδήλωση κοινής κατάρτισης / κινητικότητας προσωπικού (TCCP) για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και εκπαίδευσης από ομότιμους

E4 – Τέταρτη Επιμορφωτική και Ενημερωτική εκδήλωση σε συνδυασμό με την έκτη Συνάντηση Έργου (Τελευταία συνάντηση έργου και εκδήλωση λήξης του έργου)

Κ1- Πρώτη εκδήλωση κοινής κατάρτισης / κινητικότητας προσωπικού (TCCP) για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και εκπαίδευσης από ομότιμους

Κ2 – Δεύτερη εκδήλωση κοινής κατάρτισης / κινητικότητας προσωπικού (TCCP) για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και εκπαίδευσης από ομότιμους

Κ3 – Τρίτο εκδήλωση κοινής κατάρτισης / κινητικότητας προσωπικού (TCCP) για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (DREP) και εκπαίδευσης από ομότιμους

Διάρκεια και Χρηματοδότηση

03/09/2018 – 31/08/2021, Erasmus+