Projekt

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Koncepcja projektu

Aby Unia Europejska (UE) odniosła sukces we wdrażaniu i rozwijaniu otwartych innowacji jako jednego
z głównych motorów wzrostu społeczno-gospodarczego, instytucje szkolnictwa wyższego muszą być zdolne do tworzenia niezależnych, kreatywnych i przedsiębiorczych postaw absolwentów, którzy rozumieją interdyscyplinarne wyzwania środowiska społeczno-gospodarczego. Taka postawa powinna przyczyniać się do otwartych innowacji w powiązaniu ze wzrostem technologicznym i cyfryzacją przedsiębiorstw. Sukces UE w globalnej konkurencji zależy w dużej mierze od zdolności gospodarki do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które mogą stymulować podmioty środowiska społeczno-gospodarczego. Stworzenie wspólnych ram i zunifikowanego ekosystemu przedsiębiorczości w całej UE wymaga podstawowego mechanizmu otwartych innowacji
i współtworzenia wśród wszystkich zaangażowanych stron (interesariuszy), aby zmniejszyć nierówności między regionami UE.

Po drugie, w obliczu poważnych problemów środowiskowych, społeczeństwo popycha podmioty gospodarcze (i odwrotnie) w kierunku bardziej innowacyjnych mechanizmów wzrostu, które są
w większym stopniu zrównoważone środowiskowo i oszczędzają zasoby. Taka zmiana nie tylko zapewnia długoterminową stabilność i rozwój społeczny poprzez poprawę warunków życia, ale także napędza potrzebę większej innowacyjności i wykorzystania wiedzy w celu znalezienia unikalnych rozwiązań wzrostu w kontekście modelu pięciokronej helisy – QUINTUPLE HELIX Model (obejmującym szkolnictwo wyższe, przemysł, administrację, społeczeństwo i aspekty środowiskowe), w którym cyfrowa
i odpowiedzialna (społecznie i środowiskowo) przedsiębiorczość (COP) powinna być motorem zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów na osiągnięcie działającej pięciokrotnej helisy w celu wspierania COP jest współtworzenie (co-creation). Chesbrough (2013) argumentował, że współtworzenie jest podstawą praktyk otwartych innowacji (open Innovation) w dzisiejszym społeczeństwie. Na przykład, dzięki współtworzeniu, środowisko akademickie może uzyskać użyteczny wkład od innych interesriuszy, co w konsekwencji doprowadzi do bardziej rynkowo zorientowanych programów nauczania i lepiej przygotowanych absolwentów zdolnych do wdrażania odpowiedzialnej przedsiębiorczości ( Chesbrough 2010; Chesbrough 2011). Z kolei Carayiannis (2015) wprowadził pojęcie ukierunkowanych otwartych innowacji (targeted open Innovation) argumentując, że otwarte innowacje powinny być skoncentrowane i dostosowane do aktualnych potrzeb interesariuszy. W tym kontekście uniwersytety powinny zwiększać swoje zaangażowanie w poprawę programów nauczania. Otwarte innowacje i współtworzenie między środowiskiem akademickim a zainteresowanymi stronami znacznie zwiększy zdolność środowisk akademickich do tworzenia programów nauczania bardziej zorientowanych na rynek, co doprowadzi do tego, że absolwenci będą mogli być liderami odpowiedzialnej przedsiębiorczości nowej generacji.

W tym celu DIGI-GRENT odpowiada na tę potrzebę, dążąc do opracowania innowacyjnego programu nauczania w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości cyfrowej. W skład konsorcjum projektowego wchodzą naukowcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia branżowe i pracownicze, stowarzyszenia start-up’owe oraz partnerzy wzrostu społecznego z różnych sektorów. Będą oni opracowywać program nauczania w drodze otwartych innowacji i współtworzenia przez interesariuszy,
a także podejmą pilotażowe wdrożenie wirtualnego środowiska edukacyjnego.

Uzyskiwane w projekcie wyniki są bezpośrednio związane ze współpracą interesriuszy w ramach pięciokrotnej helisy w zakresie innowacji i najlepszych praktyk w zakresie COP, a także mogą wspierać reformę regulacji prawnych, administracyjnych i edukacyjnych w tym obszarze, prowadząc do lepiej przygotowanych absolwentów, którzy trafią na rynek pracy.

Projek DIGI-GRENT nawiązuje również ostatnich planów UE dotyczących promowania poprawy wydajności i ekologiczności działalności gospodarczej w perspektywie roku 2050. Projekt ma również znaczenie dla celów strategii „Europa 2020” w zakresie badań i rozwoju, zmian klimatycznych, efektywności energetycznej, polityki spójności na poziomie przedsiębiorstw i społeczeństwa. To wszystko sprawia, że projekt DIGI-GRENT jest bezpośrednio związany z bieżącymi celami organizacji w nim uczestniczących.

Ponadto projekt DIGI-GRENT jest zgodny z celami partnerstwa strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego partnerstw w zakresie współpracy środowiska akademickiego ze społeczeństwem i przedsiębiorcami oraz promowania innowacji i najlepszych praktyk, których głównym celem jest modernizacja szkolnictwa wyższego. Podobnie DIGI-GRENT jest zgodny ze strategią europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET2020) poprzez wspieranie uczenia się przez całe życie, poprawę jakości edukacji poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron i promowanie kreatywnego myślenia w kierunku COP. Podstawą dla powstania projektu DIGI-GRENT były następujące raporty i dokumenty: raport CEDEFOP dotyczący promocji umiejętności środowiskowych (2016); Raport OECD na temat umiejętności cyfrowych w zakresie przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców (2015); Raport WCB Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonej gospodarki do roku 2035 (2015); Raport platformy EPALE UE na temat umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju (2017); Nowa agenda umiejętności Komisji Europejskiej (zatrudnienie i wyniki społeczne) (2016); Raport WEF na temat umiejętności absolwentów dla przedsiębiorstw (2016).

Wyniki projektu

Rezultat 1 (IO1) – Program nauczania dot. zrównoważonej/odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej

Rezultat 2 (IO2) – Zestaw narzędzi do zarządzania współtworzeniem programów nauczania dla zrównoważonej/odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej w sposób otwarty na innowacje oraz z uwzględnieniem zaangażowania interesariuszy

Rezultat 3 (IO3) – wirtualne środowisko edukacyjne stanowiące platformę współtworzenia przez interesariuszy w zakresie zrównoważonej/odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej

Rezultat 4 (IO4) – szkolenia z zakresu wybranych zagadnień zrównoważonej / odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej ukierunkowane na opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw cyfrowych

E1 – Pierwsze seminarium wydarzenie upowszechniające towarzyszące pierwszej sesji szkoleniowej C1

E2 – Drugie seminarium wydarzenie upowszechniające towarzyszące pierwszej sesji szkoleniowej C2

E3 – Trzecie seminarium wydarzenie upowszechniające towarzyszące pierwszej sesji szkoleniowej C3

E4 – Końcowa konferencja upowszechniająca

C1- Pierwsze szkolenie z zakresu wybranych zagadnień zrównoważonej/ odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej dla pracowników partnerów uczestniczących w projekcie

C2 – Drugie szkolenie z zakresu wybranych zagadnień zrównoważonej/ odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej dla pracowników partnerów uczestniczących w projekcie

C3 – Trzecie szkolenie z zakresu wybranych zagadnień zrównoważonej/ odpowiedzialnej przedsiębiorczości cyfrowej dla pracowników partnerów uczestniczących w projekcie

Czas trwania i finansowanie

03/09/2018 – 31/08/2021, Erasmus+