DIGI-GRENT

Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs

O PROJEKCIE

DIGI-GRENT: Odpowiedzialni przedsiębiorcy cyfrowi (Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego)

Projekt DIGI-GRENT ma na celu opracowanie innowacyjnego programu nauczania w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości cyfrowej. W skład konsorcjum projektowego wchodzą naukowcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia branżowe i pracownicze, stowarzyszenia start-up’owe oraz partnerzy wzrostu społecznego z różnych sektorów. Będą oni opracowywać program nauczania w drodze otwartych innowacji i współtworzenia przez interesariuszy, a także podejmą pilotażowe wdrożenie wirtualnego środowiska edukacyjnego.
STUDIUM PRZYPADKU

Dlaczego DIGI-GRENT

Aby Unia Europejska (UE) odniosła sukces we wdrażaniu i rozwijaniu otwartych innowacji jako jednego z głównych motorów wzrostu społeczno-gospodarczego, instytucje szkolnictwa wyższego muszą być zdolne do tworzenia niezależnych, kreatywnych i przedsiębiorczych postaw absolwentów, którzy rozumieją interdyscyplinarne wyzwania środowiska społeczno-gospodarczego. Taka postawa powinna przyczyniać się do otwartych innowacji w powiązaniu ze wzrostem technologicznym i cyfryzacją przedsiębiorstw. Sukces UE w globalnej konkurencji zależy w dużej mierze od zdolności gospodarki do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które mogą stymulować podmioty środowiska społeczno-gospodarczego. Stworzenie wspólnych ram i zunifikowanego ekosystemu przedsiębiorczości w całej UE wymaga podstawowego mechanizmu otwartych innowacji i współtworzenia wśród wszystkich zaangażowanych stron (interesariuszy), aby zmniejszyć nierówności między regionami UE.