FPE

Rozwój Przyszłego Pokolenia Społecznie Odpowiedzialnch Przedsiębiorców Cyfrowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) to prywatna fundacja non-profit założona w 1991 roku. FRP zapewnia szkolenia, konsultacje i usługi informacyjne dla przedsiębiorstw i osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Do tej pory FRP przeszkoliła ponad 40 000 osób.

Od 2008 roku FRP jest centrum Enterprise Europe Network. FRP inicjuje działania mające na celu rozwój innowacji i współpracy między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi , budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Od samego początku FRP jest partnerem i koordynatorem pilotażowych projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, ochrony praw własności intelektualnej, usług środowiskowych, promocji nauki i osiągnięć naukowych, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, szans na zatrudnienie w UE i wielu innych. FRP utrzymuje doskonałe relacje ze środowiskiem biznesu (w tym MŚP), władzami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczo-rozwojowymi. FRP wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001: 2015.

FRP jako organizacja edukacyjna prowadzi wiele kursów, szkoleń i warsztatów symulacyjnych i wizyt studyjnych w firmach IT dedykowanych studentom i menedżerom. FRP zorganizowała kilka szkoleń na temat zagadnień informatycznych dla różnych odbiorców (młodzieży i osób starszych) we współpracy z lokalnymi interesariuszami (np. Stowarzyszeniem Cyfrowo Wyłączonym). Organizowano regionalne konferencje na temat handlu elektronicznego (w których gościem ministerstwa ds. Cyfryzacji był gościnny prelegent). Zorganizowano również seminaria dla młodzieży i studentów na temat ochrony danych osobowych. FRP jest honorowym ambasadorem europejskiego centrum pomocy IP, którego działania obejmują porady i informacje dotyczące zarządzania własnością intelektualną i know-how. FRP korzysta z narzędzi internetowych do świadczenia swoich usług (biuletyn, biuletyn, formularze konsultacyjne).